INTEGRITETSPOLICY
För oss på Hanson Industries AB är det viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Därför har vi upprättat denna integritetspolicy för att beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

Hanson Industries AB (org.nr 556805-6740) är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter utförs i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, inbegripet EU:s dataskyddsförordning och den kompletterande dataskyddslagen. Denna integritetspolicy är generell och gäller även digitala kanaler (t ex webbplats och sociala medier).

Har du frågor, funderingar eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss på följande adress:
Hanson Industries AB


Landsvägen 44
783 92 Stora Skedvi

info@hanson-industries.se
vxl: 0225 – 100 50

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?
Vi samlar enbart in dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt, vilka framgår av avsnittet nedan. Bl.a. samlar vi in information om dig när du önskar en offert, lägger en order, när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller när du ansöker om anställning hos oss. Vidare samlar vi in information när du frivilligt fyller i kundundersökningar eller kontaktformulär, ger oss feedback samt om du kontaktar oss.
De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:
Namn, befattning, titel, språk och kontaktinformation, inklusive e-postadress, telefonnummer och postadress;
Ansökningshandlingar såsom CV och personligt brev
Köphistorik
Leverans-, fakturerings- och betalningsinformation
samt annan information som du lämnat i samband med din kontakt med Hanson Industries
Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:
Hanson Industries hemsida
när du kontaktar oss via e-post eller telefon
genom avtal, faktura eller annan affärskontakt
från tredje part i form av olika adressleverantörer
via diverse aktiviteter som t.ex. mässor och events
Varför samlar vi in och behandlar personuppgifter om dig?
Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för de ändamål som anges nedan:
För att vi ska kunna kontakta dig, kommunicera med dig och tillhandahålla de produkter eller tjänster du beställt.
För att kommunicera och administrera information och marknadsföringsaktiviteter som nyhetsbrev, erbjudanden med mera.
För marknadsföringsändamål, marknadsföring via post, e-post, telefonsamtal och sociala medier. Du kan välja bort utskick via länk i varje separat utskick.
För att analysera och förstå vad du som besökare på vår hemsida är intresserad av för information.
Data kan behandlas genom geografisk, demografisk eller plattformsteknisk filtrering, i syfte att kunna bygga en plattform som tillhandahåller den information du som besökare vill ha.
Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet eller vid begäran från myndighet.
Särskilt om samtycke
Ibland kan vi behöva ditt samtycke för att kunna behandla dina personuppgifter, t.ex. vad gäller utskick av nyhetsbrev. I dessa fall kommer du att få information om detta och du kommer även få möjlighet att tacka ja eller nej till den aktuella personuppgiftsbehandlingen.
Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke genom att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges ovan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte längre önskar att erhålla nyhetsbrev från oss kan du, utöver att kontakta oss enligt det nyssnämnda, återkalla ditt samtycke genom en länk som finns i det aktuella utskicket.
Överföring av dina personuppgifter
För att Hanson Industries ska kunna genomföra de åtaganden som vi har gentemot dig som kontaktperson kan uppgifter komma att överföras till tredje part som agerar personuppgiftsbiträden till Hanson Industries. Dessa parter tillhandahåller bl.a. datasupport, e-post- och molnlagringstjänster, analytiska tjänster samt transporttjänster för beställda produkter.
Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Hanson Industries samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till vissa personuppgifter. Vi säkerställer att de bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning har en hög skyddsnivå för dina personuppgifter. Vi lämnar inte ut och säljer inte några personuppgifter till andra tredje parter i något syfte.
Hanson Industries kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott, eller om vi av någon annan anledning är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.
Hur skyddar vi dina uppgifter?
Vi på Hanson Industries arbetar kontinuerligt för att i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter säkerställa en organisatorisk och teknisk säkerhetsnivå som minst uppfyller de krav som uppställs i vid var tid gällande dataskyddslagstiftning.
Hur länge sparas dina uppgifter?
Personuppgifterna bevaras endast så länge det behövs för att uppfylla de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Därefter tas alla personuppgifter bort utom i de fall personuppgifterna måste bevaras enligt lag eller för att uppfylla endera partens rättigheter eller skyldigheter.
Se exempel nedan:
Personuppgifter om kunder bevaras så länge kundförhållandet varar och därefter så länge som det behövs eller krävs enligt lag eller för att uppfylla endera partens rättigheter eller skyldigheter, t.ex. för faktureringsändamål
Data som samlas in i samband med kundservice, andra kontakter med Hanson Industries, enkäter och events bevaras så länge det behövs för att hantera och behandla ärendet i fråga
Hanson Industries raderar eller anonymiserar uppgifter som används för marknadsföringsändamål när en rimlig tid har förflutit från den senaste kontakten mellan användaren och Hanson Industries, om inte bevarandet av uppgifterna är obligatoriskt enligt lag eller på grund av endera partens rättigheter eller skyldigheter;
Hanson Industries sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler
Vad har du för rättigheter?
Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar. Du kan således begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats.
Om dina personuppgifter skulle vara felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade.
I vissa fall har du rätt att få dina uppgifter raderade, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.
Du har rätt att i vissa fall kräva att Hanson Industries behandling av dina personuppgifter begränsas, t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning. Även under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter kan behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
Du har rätt att när som helst återkalla eller ändra de samtycken som du lämnat till oss.
Du kan under vissa omständigheter få ut och få vissa personuppgifter överförda i ett elektroniskt format, i vissa fall även till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns angivna i denna integritetspolicy. Du har vidare alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att Hanson Industries behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.
Ändringar i integritetspolicyn
Hanson Industries kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på vår hemsida.
Cookies
En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.
Hur använder vi cookies?
Denna webbplats använder cookies för funktionalitet för att exempelvis möjliggöra själva cookie-bannern.
Tredjepartscookies
Vi använder cookies för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen samt för vår marknadsföring.
Personaliserade annonser
Cookies används också för personaliserade annonser. För att ta del av hur Google använder dina personliga data vänligen besök  Google’s Privacy & Terms site.